Straw hat of Itako

Straw hat of Itako 1961

A film about young wandering Yakuza. Yukio Hashi's first film role.

  • Released: 1961-01-25
  • Runtime: 75 minutes
  • Genre: Adventure, Drama
  • Stars: Kōichi Mizuhara, Kyōko Higashiyama, Mieko Kondō, Tokio Oki, Gen Shimizu, Eigorō Onoe, Matasaburô Niwa, Gen Kimura, Katsuhiko Kobayashi, Yūji Hamada, Yukio Hashi
  • Director: Akira Inoue