Dharani Mandala Madhyadolage

Dharani Mandala Madhyadolage 1983

Different people in different situations face their feelings on one fateful night.

  • Released: 1983-06-16
  • Runtime: 149 minutes
  • Genre: Drama, Family
  • Stars: Srinath, Jai Jagadish, Padma Vasanthi, S.R. Puttanna Kanagal, T. N. Seetharam, Chandrashekar
  • Director: S.R. Puttanna Kanagal