A Shadow over the Chateau

A Shadow over the Chateau 1960

Hong Kong crime drama thriller film.

  • Released: 1960-03-10
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Crime, Drama, Thriller, Horror
  • Stars: Yue Man-Wah, Mu Hong, Chen Yu-Hsin, Yi Fung, Lin Jing, Chin Chun, Chin Feng, Chan Ying-Kit, Lo Wei, Wu Suo, Erh Chun
  • Director: Tu Kuang-chi