Mysterious Lady Killer

Mysterious Lady Killer 1977

Thriller / Adult movie

  • Released: 1977-03-19
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Thriller
  • Stars: Ai Ti, Susan Shaw, Yue Wing, Lin Wen-Wei, John Cheung Ng-Long, Lui Kei, Wai Wang, Wai Lit, To Siu-Ming, Na Na, Dik Lun, Go Daat, Ginny, Archie Lee, Ling Doi, Chan Wai, Chan Wai, Yi Ling
  • Director: Lui Kei