Hongse de zhongzi

Hongse de zhongzi 1958

  • Released: 1958-01-01
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Drama, War
  • Stars: Yufang Shen, Jichao Zou, Yelei Shuo, Peijian Li, Qin Yi, Sun Daolin, Shiming Zhi, Huang Wansu, Hua Yang, Gu Yelu, Yong Li, Zhou Boxun, Jiucheng Cheng, Dege Song, Shiyu Ding, Tian Yin
  • Director: Lin Yang