Travel with Ghost

Travel with Ghost 1961

Ghost comedy film.

  • Released: 1961-07-01
  • Runtime: 93 minutes
  • Genre: Music, Horror, Comedy
  • Stars: Kōkichi Takada, Hiromi Hanazono, Keiko Ogimachi, Kyomi Sakura, Sumiko Sakamoto, Tomoko Watanabe, Masaaki Hirao, Juro Hoshi, Ichiro Chagawa, Noboru Kawakami, Kayako Sono, Harumi Matsukaze, Hiroshi Tachihara, Kusuo Abe, Kotaro Satomi, Miyuki Mizuhara
  • Director: Masahiko Izawa