The Forest Is Alive

The Forest Is Alive 1956

Film adaptation of the stage version of Samuil Marshak's "Twelve Months"

  • Released: 1956-10-08
  • Runtime: 62 minutes
  • Genre: Family, Fantasy
  • Stars: Chieko Yasuda, Yasuko Miyazaki, Yoshiko Maki, Teruko Kishi, Koreya Senda, Eitarō Ozawa, Eijirō Tōno, Kappei Matsumoto, Torahiko Hamada, Kaoru Kusuda, Sue Mitobe, Yuji Odaka, Tōru Takeuchi, Yûsuke Takita, Ichirō Nakatani, Mikijiro Hira, Masao Mishima, Tadashi Fukuro, Hisashi Yokomori, Hiroshi Kamiyama  Show all >
    Tokuko Sugiyama, Kimiko Kayo, Naoe Yamazaki, Sen Yano, Shinichi Nakano, Michiru Houjou
  • Director: Sotoji Kimura